شوگر گلایدرها (بادپرهای شکری) با نام علمی “Petaurus breviceps" گونه ای از پستانداران کیسه دار و عضوی از خانواده بادپر کیسه داران هستند. این جانوران زیبا بومی استرالیا، تاسمانی و گینه نو می باشند و همچنین گونه هایی از آنها در بخش هایی از جزایر جنوبی اندونزی هم زندگی می...