سفری متفاوت به سرزمین پادشاهی عمان به بهانه رصد کسوف حلقوی در سواحل دریای عربی و اقیانوس هند.